Estudios

 


UV

 • Doctoral Programme in Communication and Inter-culturality (2018-2022)
 • Programa de doctorat en Comunicació  i interculturalitat (2018 – 2022)
 • Programa de doctorado en Comunicación e interculturalidad (2018 – 2022)

Resultat d'imatges de upf

 • Master’s Degree in Theoretical and Applied Linguistics (2015-2017). [Web]
 • Màster de Lingüística Teòrica i Aplicada (2015-2017). [Web]
 • Máster de Lingüística Teórica y Aplicada (2015-2017). [Web]

Resultado de imagen de UAB

 • Bachelor´s Degree in East Asian Studies – Japan – (2010 – 2015). [Web]
 • Graduat en Estudis d’Àsia Oriental – Japó – (2010-2015).  [Web]
 • Graduado en Estudios de Asia Oriental – Japón – (2010-2015). [Web]

 • Course of Japanese grammar and manga translation. [Web]
 • Cursos trimestrals de gramàtica japonesa i traducció de manga (2016). [Web]
 • Cursos trimestrales de gramática japonesa y traducción de manga (2016). [Web]

 

10th International Symposium for Young Researchers in Translation, Interpreting, Intercultural Studies and East Asian Studies.

 

 • Paper «An approach to the adaptation and censorship of the LGTBI+ element of the manga Ikeda Riyoko’s «The rose of Versailles». This communication is an important part of the doctoral thesis project.
 • Comunicació dins d’aquest simposi, celebrat el 21 de juny de 2019,   Una aproximación a la adaptación y la censura del elemento LGTB+ en el manga y el anime: «La rosa de Versalles» de Riyoko Ikeda.  Aquesta comunicació forma part del projecte de tesi doctoral del programa de Comunicació i Interculturalitat de la Universitat de València. [Web]
 • Participación como ponente en este simposio, celebrado el 21 de junio de 2019, con la presentación de la comunicación Una aproximación a la adaptación y la censura del elemento LGTB+ en el manga y el anime: «La rosa de Versalles» de Riyoko Ikeda. Esta comunicación queda enmarcada dentro del proyecto de tesis doctoral del programa de doctorado en Comunicación e Interculturalidad de la Universidad de Valencia. [Web]

 


https://www.casaasia.es/media/asset_publics/resources/000/056/370/original/Meiji-cartel.jpg

Simposio «Meiji: el nacimiento del Japón universal»

 • Communication to commemorate the 150th anniversary of the bilateral politic and trade relations between Japan and Spain. This paper, focused on Japanese linguistics, studies the standardization of the Catalan Language and Japanese Laguage: «The standardization fo Japanese and Catalan languages: The creation of two linguistic momdels«. This symposium was held on November 26th, 2018 at the Japan Foundation at Madrid.
 • Participació com a ponent en aquest simposi per commemorar els 150 anys de les ralacions bilaterals entre el Japó i Espanya. La meva ponència va centrar-se en la lingüística japonesa i vaig realitzar una comparativa entre les estandarditzacions de la llengua  japonesa i la llengua catalana: «La estandarización del japonés y el catalán: la creación de dos modelos lingüísticos». Aquest simposi es va celebrar el 26 de novembre de 2018 a la seu de Fundación Japón a Madrid. [Web]
 • Participación como ponente en este simposio para celebrar los 150 años de relaciones bilaterales entre Japón y España. Mi ponencia se centró en la lingüística japonesa realizando una comparativa entre la estandarización del japonés y el catalán: «La estandarización del japonés y el catalán: la creación de dos modelos lingüísticos». Este simposio se celebró el 26 de noviembre de 2018 en la sede de Fundación Japón en Madrid. [Web]

Resultat d'imatges de I Congrès internacional d'Estudis d'asia oriental malaga

I CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL

 

 • Paper in this First International Congress of the Spanish Association of East  Asian Studies at  University of  Malaga on Jun 20th, 21th and 22, 2018. The paper is my Master Degree´s Final Paper:  «Dubbing, addaptation and censorshig of LGTB+ characters in Japanese anime».
 • Participació com a ponent en aquest I Congrès Internacional de l’Associació Espanyola d’Estudis d’Àsia Oriental que es va celebrar a la Universitat de Màlaga els dies 20, 21 i 22 de juny de 2018. En aquest congrès vaig presentar  a la comunitat acadèmica el meu treball de final de Màster «Doblaje, adaptación y censura de los personajes LGTB+ en el anime». [Web]
 • Participación como ponente en este I Congreso Internacional de la Asociación Española de Estudios de Asia Oriental que se celebró en la Universidad de Málaga los días 20, 21 y 22 de junio de 2018. En este congreso presenté ante la comunidad académica  mi trabajo final de Máster «Doblaje, adaptación y censura de los personajes LGTB+ en el anime. [Web]

Resultat d'imatges de Ediso Barcelona 2017

III SIMPOSI INTERNACIONAL EDISO, Desigualtats i nous discursos socials

 • This communication is my Master Degree´s Final Paper: «Dubbing, addaptation and censorshig of LGTB+ characters in Japanese anime».
 • Participació com a ponent en aquest congrés on vaig presentar el meu treball final de Màster: «Doblaje, adaptación y censura de los personajes LGTB+ en el anime.»  durant els dies 28,29 i 30 de juny de 2017. [Web]
 • Participación como ponente en este  congreso en el cual presenté mi trabajo final de Máster «Doblaje, adaptación y censura de los personajes LGTB+ en el anime.» durante los días 28, 29 y 30 de junio de 2017. [Web]